معاینه فنی خودروهای سنگین
تجهیزات معاینه فنی /  معاینه فنی خودروهای سنگین معاینه فنی خودروهای سنگین
دستگاه معاينه فنی خودروهای سنگين

دستگاه تست سه گانه شامل تست انحراف چرخ، تست ترمز، تست سرعت و تست فرسایش می باشد.