بهسازی دستی
بالانس صنعتی /  (بالانسینگ ایستاده ( عمودی بهسازی دستی
بالانسینگ ایستاده CEMB V 50/100 TFM

دارای سامانۀ ویژۀ باربرداری دستی