کارواش دروازه ای
شستشو و کارواش /  کارواش خودروهای سواری کارواش دروازه ای
کارواش دروازه ای کریست LEANUS

کارواش دروازه ای کریست LEANUS
کارواش دروازه ای کریست QUANTUS

5 برس شستشو و خشک کردن در 2.5 دقیقه 2 خشک کن سقفی تلسکوپی همراه با خشک کن کناری
کارواش دروازه ای کریست GENIUS

3 برس شستشو و خشک کردن در 5 دقیقه خشک کن سقفی تلسکوپی همراه با خشک کن کناری
کارواش دروازه ای کریست PRIMUS

3 برس شستشو و خشک کردن در 5 دقیقه خشک کن سقفی و کناری تلسکوپی
کارواش دروازه ای کریست CENTUS

3 برس شستشو و خشک کردن در 5 دقیقه خشک کن سقفی تلسکوپی
کارواش دروازه ای کریست VARIUS

3 برس شستشو و خشک کردن در 5 دقیقه خشک کن سقفی تلسکوپی همراه با خشک کن کناری